Adres korespondencyjny
ul. Zwycięstwa 1
44-100 Gliwice

Deklaracja dostępności

Gliwickie Forum Organizacji Działających na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami „Nie jesteś sam” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej fozn.org

Data publikacji strony internetowej: 2022-08-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-09-13.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Strona internetowa stworzona w oparciu o WordPress. Zainstalowana jest wtyczka mająca ułatwić poruszanie się po stronie osobom słabowidzącym.


Niedostępne elementy i treści:

 • w filmach nie ma napisów dla osób niesłyszących i Głuchych,
 • nie wszystkie infografiki i inne obrazy uzupełnione są tekstem alternatywnym,
 • „wirtualny spacer” nie jest dostępny cyfrowo (zapewnienie dostępności tej funkcji oznacza bardzo wysokie koszty, które oceniliśmy jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej),
 • serwis zawiera dokumenty PDF, z których część powstała na podstawie źle przygotowanych dokumentów tekstowych (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) lub są skanami dokumentów,
 • nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR,
 • staramy się ograniczyć do minimum korzystanie z plików osadzonych i publikować teksty bezpośrednio w serwisie.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2022-09-13.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-09-13.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do nas, mailowo - zkochel@stit.org.pl lub telefonicznie - +48 602 343 655 (Zbigniew Kochel).


W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością


Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.


Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.


Jeżeli będziesz mieć uwagi do naszych działań związanych z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Gliwickie Forum Organizacji Działających na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami „Nie jesteś sam” jest nieformalnym związkiem organizacji pozarządowych i nie ma obowiązku posiadanie siedziby.
 • Spotkania Forum odbywają się w różnych lokalizacjach w pomieszczeniach organizacji zrzeszonych w Forum.
 • W przypadku chęci udziału w spotkaniu prosimy o kontakt mailowo - zkochel@stit.org.pl lub telefonicznie - +48 602 343 655 (Zbigniew Kochel) celem uzyskania informacji o dostępności architektonicznej miejsca spotkania.

Masz pytanie?